Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Żłobek Muchomorek w Wadowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkole3wadowice.pl/zlobek/

Data publikacji strony internetowej: 03.01.2022r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.05.2023r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

Filmy i transmisje nie posiadają napisów lub tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących,
część z publikowanych zdjęć zawiera informację słowną nie posiadającą odpowiednika w tekście,
zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF lub DOC, DOCX nie są dostępne cyfrowo w całości nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Żłobka Muchomorek w Wadowicach.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 03.01.2022r.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 15.05.2023r.
Oświadczenie sporządzono dnia: 03.01.2022r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej przedszkole3wadowice.pl/zlobek/ można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

  • zmiana kontrastu

  • podświetlenie linków

  • zmiana odległości między znakami

  • tryb przyjazny dyslektykom

  • czytelne czcionki

  • powiększenie kursora

  • przewodnik do czytania


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada koordynator ds. dostępności:

Jadwiga Drzazga
e-mail: zlobek@wadowice.pl
tel.  
33 823 33 72

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Żądanie powinno zostać zrealizować niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Żłobek Muchomorek w Wadowicach niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, możliwe jest zaproponowanie alternatywnego sposobu dostępu do informacji. W przypadku, gdy Żłóbek Muchomorek w Wadowicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby:

Żłobek Muchomorek w Wadowicach
ul. Lwowska 24
34-100 Wadowice
Telefon: 
33 823 33 72

Opis dostępności architektonicznej:

Żłobek mieści się na parterze budynku, w którym siedzibę ma również Przedszkole Publiczne Nr 3 w Wadowicach.

Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Prowadzi do niego wejście otwierane ręcznie. Drzwi wejściowe są zamknięte na zamek elektromagnetyczny, dzwonek znajduje się po lewej stronie na wysokości 1,40m.

Budynek posiada piwnice, parter, I piętro oraz II piętro. Żłobek mieści się na parterze do którego prowadzą schody oraz platforma dla osób niepełnosprawnych.

W żłobku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Dodatkowe informacje w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji ze żłobkiem w formie określonej w tym wniosku.

do góry