Projekt „Rozszerzenie oferty dodatkowej..."

W okresie od 01.09.2017r. do 31.03.2019r. w Przedszkolu Publicznym Nr 3 i w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wadowicach realizowany był projekt „Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W ramach projektu realizowane były zadania wspierające dzieci z niepełnosprawnościami, ich rodziców, nauczycieli oraz zadania związane z wzbogaceniem bazy placówek dostosowaniem pomieszczeń. W obu placówkach utworzono sale do zajęć specjalnych. W Przedszkolu Publicznym Nr 3 dostosowano pomieszczenia na potrzeby terapii Integracji Sensorycznej (SI) i rehabilitacji ruchowej oraz do terapii logopedycznej. Powstała również łazienka odpowiednio przystosowana do dzieci niepełnosprawnych. Dla ich potrzeb został również zakupiony nowoczesny schodołaz. Obie placówki otrzymały nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne do zajęć z terapii SI i zajęć logopedycznych. Ponadto przedszkole otrzymało sprzęt do rehabilitacji ruchowej oraz sprzęt do treningu słuchowego Metodą Tomatisa. Zakupione zostały również pomoce do zajęć plastycznych wykorzystywane podczas treningu słuchowego. Wszystkie sprzęty i pomoce dydaktyczne są profesjonalne, najwyższej jakości, bezpieczne i bardzo atrakcyjne dla dzieci.

W ramach projektu w Przedszkolu Publicznym Nr 3 realizowane były zajęcia indywidualne: logopedyczne, rehabilitacyjne, Integracji Sensorycznej, zajęcia grupowe: treningu słuchowego Metodą Tomatisa oraz zajęcia "Ruchu Rozwijającego" Weroniki Sherborne z udziałem rodziców. Do udziału w projekcie zostały zakwalifikowane dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (14 dzieci). W naszym przedszkolu przeprowadzono łącznie 1076 godzin terapii indywidualnej i grupowej.

W ramach projektu realizowane były również szkolenia oraz studia podyplomowe dla nauczycieli i specjalistów. W przedszkolu w dokształcaniu brało udział 19 nauczycieli. Poszerzyli oni wiedzę, umiejętności oraz swój warsztat pracy z zakresu: oligofrenopedagogiki (studia podyplomowe), terapii mowy i słuchu (trening słuchowy Metodą Tomatisa), alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się z dziećmi niemówiącymi (AAC, programowanie języka, logorytmika), terapii ręki oraz grafomotoryki, pracy z dzieckiem autystycznym, integracji odruchów dynamicznych i posturalnych, Terapii Neurotaktylnej, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz technik relaksacyjnych.

Dostosowanie i doposażenie obu placówek w nowoczesny sprzęt do terapii, zwiększenie oferty zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutyczno-edukacyjnym oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli przyniosło wiele pozytywnych rezultatów. Widoczne efekty można zaobserwować w funkcjonowaniu dzieci niepełnosprawnych, w zakresie ich rozwoju poznawczego, emocjonalno-społecznego, umiejętności komunikacyjnych czy samoobsługowych. Nauczyciele wdrażają poznane metody i wykorzystują w swej pracy nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, co uatrakcyjnia ofertę edukacyjną placówek. Ponadto mają oni możliwość dokonywania szerszej diagnozy i doboru odpowiedniego rodzaju terapii. Oferta zajęć dodatkowych w ramach realizacji projektu dała również możliwość udziału rodziców w zajęciach terapeutycznych, co przyczyniło się do ich integracji oraz pogłębienia relacji z ich dziećmi. Zarówno dzieci, nauczyciele jak i rodzice wyrażają ogromne zadowolenie i satysfakcję z udziału w projekcie.projekt unijny

do góry